WBLoadingIndicatorView(加载等待动画)

一、前言

关于加载提示框架,比较成熟的有MBProgressHUDSVProgressHUD等著名框架,如果没有太多的自定义要求,这些框架提供的API其实已经够用了,基于提供的API,我们也可以自定义一些UI效果。最近项目也不是很忙,于是自己就尝试封装一个加载等待动画组件,封装思想主要参考了MBProgressHUD,在实现过程中,布局采用的是苹果原生Autolayout,没有用Masonry,所以写起来比较的恶心,约束写的老长老长了。其实封装的这个组件功能也不算太多,现在主要实现了五六个加载动画效果,也提供了一些属性设置自定义效果,如果有时间我会优化添加更多动画效果。

二、介绍与使用

 • 一些属性API。

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  // MARK:Property
  /* < 动画容器视图 > */
  @property (nonatomic, strong) WBLoadingBackgroundView *bezelView;
  /* < 背景视图 > */
  @property (nonatomic, strong) WBLoadingBackgroundView *backgroundView;
  /** < Loading text. > */
  @property (nonatomic, strong) UILabel *label;

  @property (nonatomic, strong) UIColor *contentColor UI_APPEARANCE_SELECTOR;
  /* < 加载动画颜色 > */
  @property (nonatomic, strong) UIColor *indicatorColor UI_APPEARANCE_SELECTOR;
  /* < bezelView中心点偏移 > */
  @property (nonatomic, assign) CGPoint offset UI_APPEARANCE_SELECTOR;
  /* < 边距 默认:20 > */
  @property (nonatomic, assign) CGFloat margin UI_APPEARANCE_SELECTOR;
  /* < bezelView最小size > */
  @property (nonatomic, assign) CGSize minSize UI_APPEARANCE_SELECTOR;
  /** < 加载动画size 默认:35 > */
  @property (nonatomic, assign) CGSize indicatorSize UI_APPEARANCE_SELECTOR;
  /** < 是否方形 > */
  @property (nonatomic, assign) BOOL square UI_APPEARANCE_SELECTOR;
  /** < 隐藏时从父视图移除 默认:YES > */
  @property (nonatomic, assign) BOOL removeFromSuperViewOnHide;
  /* < 动画类型 > */
  @property (nonatomic, assign) WBLoadingAnimationType type;

  // MARK:Class Methods
  /**
  获取视图中的WBLoadingIndicatorView

  @param view 遍历的父视图
  @return WBLoadingIndicatorView
  */
  + (nullable WBLoadingIndicatorView *)wb_indicatorForView:(UIView *)view;

  /**
  创建并显示加载视图

  @param view 要显示的view
  @return MBProgressHUD
  */
  + (instancetype)wb_showIndicatorAddTo:(UIView *)view;

  // MARK:Instance Class Method
  - (instancetype)initWithView:(UIView *)view;

  /**
  显示加载视图
  */
  - (void)wb_showLoadingView:(BOOL)animated;

  /**
  隐藏加载视图

  @param animated 是否动画
  */
  - (void)wb_hideLoadingView:(BOOL)animated;
 • 部分效果 • 使用示例
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  WBLoadingIndicatorView *indicatorView = [self createIndicatorViewWithType:WBWBLoadingAnimationBallTrianglePathType
  indicatorSize:CGSizeMake(50, 50)
  toView:self.view];
  indicatorView.type = WBLoadingAnimationcircleStrokeSpinType;
  indicatorView.backgroundView.backgroundColor = [UIColor colorWithWhite:0.f alpha:0.3];
  indicatorView.contentColor = [UIColor whiteColor];
  indicatorView.bezelView.backgroundColor = [UIColor colorWithWhite:0.f alpha:0.7f];

关于使用,建议还是二次封装吧,每次调用都写这么多代码,还是有点长。关于更多还是查看我的GitHub,下面也贴出GitHub地址。

三、GitHub地址

如果觉得可以,请star鼓励一下哦,如果有任何建议或问题,欢迎指出,我也会第一时间修改。
WBLoadingIndicatorView

-------------本文结束感谢您的阅读-------------
分享到:
0%